ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 มาตรการ การลด ละ เลิก การใช้โฟม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
298
03 ธ.ค. 2561
332 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
313
27 พ.ย. 2561
333 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
08 พ.ย. 2561
334 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
06 พ.ย. 2561
335 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
311
06 พ.ย. 2561
336 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
289
06 พ.ย. 2561
337 แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
30 ต.ค. 2561
338 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
303
10 ต.ค. 2561
339 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
08 ต.ค. 2561
340 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
259
08 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50